சேவைகள்

மொழியாக்கம்

 1 அரபி - தமிழ் 
 2. ஆங்கிலம் - தமிழ் 
3. உர்தூ - தமிழ் 
4. உர்தூ - ஆங்கிலம்
5. உர்தூ - அரபி 
6. தமிழ் - அரபி 
7. தமிழ் - ஆங்கிலம்
8. ஆங்கிலம் - அரபி 
9. தமிழ் - அரபி 

பிழைத்திருத்தம் 

1. அரபி
2. ஆங்கிலம்
3. உர்தூ 
4. தமிழ்


தட்டச்சு 

1. அரபி
2. ஆங்கிலம்
 3. தமிழ்

நான் ஏற்கனவே நடத்திவந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் இன்ஷா அல்லாஹ் ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு தொடங்கும். அரபி, ஆங்கிலம், தமிழ், உர்தூ ஆகிய மொழிகள் பயிற்றுவிக்கப்படும்.