ஞாயிறு, 11 ஜனவரி, 2009

ஆயிஷா அரபுத் தட்டச்சு மையம்


நூ. அப்துல் ஹாதி பாகவி, பீஎச்.டி.
அலைபேசி: 9444354429

மின்னஞ்சல்: hadi2abshar@gmail.com


தமிழாக்கம்:

அரபி- தமிழ்
ஆங்கிலம்-தமிழ்

தட்டச்சு:

அரபி, ஆங்கிலம்,  தமிழ்

பிழை திருத்தம்:

தமிழ், ஆங்கிலம், அரபி